Ευρωπαϊκή αναγνώριση για το Κέντρο Καινοτομίας για τις Γυναίκες – #GIL4W

Το έτος 2022 ήταν το έτος κατά το οποίο η Ευρώπη σταδιακά βγήκε από την πανδημία του COVID-19. Ήταν επίσης ο τρίτος χρόνος εφαρμογής της στρατηγικής της Ε.Ε. και η χρονιά που έγιναν σημαντικά βήματα για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων.

Η Έκθεση 2023 για την ισότητα των φύλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission, Directorate-General for Justice and Consumers, 2023 report on gender equality in the EU, Publications Office of the European Union, 2023, https://data.europa.eu/doi/10.2838/4966) που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, εστιάζει σε βασικές δράσεις και επιτεύγματα για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη. Δίνει επίσης εμπνευσμένα παραδείγματα από τα κράτη μέλη και έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ σε αυτούς τους τομείς. Το Κέντρο Καινοτομίας για τις Γυναίκες – #GIL4W έχει επιλεγεί από τους συντάκτες της έκθεσης σαν ένα σημαντικό Ευρωπαϊκό παράδειγμα στη θεματική της επίτευξης της “Ίσης Συμμετοχής των Γυναικών σε διαφορετικούς τομείς της Οικονομίας”.

Η έκθεση περιέχει επίσης βασικά στοιχεία για την κατάσταση στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ. Αυτά τα δεδομένα δημοσιεύονται και στην πύλη παρακολούθησης της στρατηγικής για την ισότητα των φύλων της Επιτροπής.

Το Κέντρο Καινοτομίας για τις Γυναίκες – #GIL4W δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιας για θέματα Δημογραφικής Πολιτικής και Οικογένειας, Μαρίας Συρεγγέλα σε συνεργασία με το ECWT και αποτελεί μια από τις εμβληματικές δράσεις του Εθνικού Σχεδίου για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025. Έχει ήδη καλύψει τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του Action Plan 2022-2025 τα αποτελέσματα του οποίου αναμένεται να ανακοινωθούν στην επόμενη γενική συνέλευση των μελών του.

Facebook
Instagram
Twitter
LinkedIn